Redukcja Szkód to strategia i programy, których celem jest minimalizowanie negatywnych zdrowotnych, społecznych oraz ekonomicznych konsekwencji używania narkotyków - w wymiarze indywidualnym samych użytkowników, ich rodzin i społeczności w których żyją, bez stawiania im warunku zaprzestania używania tych substancji." (International Harm Reduction Association)

Wychodząc z założenia, że we współczesnych społeczeństwach używanie narkotyków jest w pewnym sensie nieuniknione, Redukcja Szkód koncentruje się na celach, które są osiągalne. Ten pragmatyzm wynika z historycznego spojrzenia na problem używania narkotyków. Pomimo ogromnych nakładów finansowych na zwalczanie narkomanii w drugiej połowie XX wieku - efekty tych działań okazują się niewystarczające; nie przynoszą oczekiwanych rezultatów w postaci zmniejszenia się liczby osób przyjmujących narkotyki. Poza wszelką dyskusją jest fakt, iż rozmiary używania narkotyków są niewspółmiernie większe dzisiaj niż np. 30 czy 20 lat temu. Wysuwanie haseł pt. „społeczeństwa wolne od narkotyków" okazuje się, delikatnie mówiąc - zbyt optymistyczne.

Redukcja Szkód uznaje, że fakt używania narkotyków jest wtórny w stosunku do szkód, jakie z używania narkotyków wypływają. Minimalizowanie kosztów, jakie używanie narkotyków niesie dla osoby uzależnionej, środowiska, w który ona żyje, jak i dla całego społeczeństwa stawiane jest jako priorytet. Mimo, że Redukcja Szkód uznaje abstynencję jako najlepsze rozwiązanie, to koncentruje swoje wysiłki na niwelowaniu szkodliwych skutków zażywania narkotyków, a nie na przeciwdziałaniu ich używania. Redukcja Szkód szanuje godność ludzką i prawa osób używających narkotyków. Nie traktuje faktu używania narkotyków w kategoriach ocen moralnych.

 

 

 

Kontakt


Fundacja Redukcji Szkód

tel. 517 504 761

Najczęściej czytaneNajnowsze


 


 


 
 

moje leczenie mój wybór